Kamerabevakning

Fastighetskontoret använder sig av kamerabevakning i Tekniska nämndhuset för att öka tryggheten, upptäcka säkerhetsincidenter, samt förebygga skadegörelse och andra brott.

Syftet med kamerabevakningen

Kamerabevakningen utgör ett stöd i fastighetskontorets riskförebyggande arbete och i syfte att upptäcka, förebygga och förhindra säkerhetsincidenter, störningar av allmän ordning och säkerhet, samt brott och underlätta utredning av brott.

Kamerabevakningen ska också syfta till att öka tryggheten för förvaltningens personal samt besökande till förvaltningar och bolag inom Tekniska nämndhuset.

Kamerabevakat område

Kamerabevakat område omfattar i enlighet med tillståndet för kamerabevakning, Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4 och platser dit allmänheten har tillträde samt till dessa anslutande gångstråk.

Rättslig grund

Fastighetskontoret är en kommunal förvaltningsmyndighet som utövar uppgifter av allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1 e. Grunden för förvaltningsuppdraget stöds av förvaltningslagen 2017:900.

Typ av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in utgörs av videomaterial från de bevakade miljöerna.

Hantering av personuppgifter

Fastighetskontoret förmedlar inga uppgifter till tredje land, eller andra än de som är upptagna i denna information, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden.

Fastighetskontoret har anlitat Cubsec AB för kamerabevakning som utförs i realtid. Cubsec AB lagrar inga personuppgifter och får inte heller hantera uppgifterna för något annat ändamål.

Fastighetskontoret använder inte insamlade personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

Lagring av personuppgifter

Fastighetskontoret lagrar personuppgifter i syfte att säkra bevismaterial vid brottslig gärning för vidarebefordran till polismyndighet som stöd till polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock 4 dagar som längst. Fastighetskontoret kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Inspelade personuppgifter lagras i servrar med ett högt skydd av IT- och informationssäkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer inom fastighetskontoret.

Rättigheter för den som bevakas

Som enskild har du flera rättigheter. Du har rätt att få information om kamerabevakningen och invända mot den, begära tillgång till bevakningsmaterial innehållande dina personuppgifter och i vissa fall radering av dessa.

Invändning mot kamerabevakningen

Du som bevakas har rätt att invända dig mot bevakningen. Rätten utövar du genom att meddela fastighetskontorets dataskyddsombud enligt denna information.

Begära tillgång till information

Du som bevakas har rätt att få tillgång till inspelat bevakningsmaterial som innehåller dina personuppgifter.

Du har inte rätt att få tillgång till bevakningsmaterial som innehåller andra personer. Du har inte heller rätt att få tillgång till bevakningsmaterial som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, även om du förekommer i materialet.

Begära radering av personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära radering av bevakningsmaterial som innehåller dina personuppgifter.

Ansvarig och eventuella frågor

Personuppgiftsansvarig är:
Fastighetskontoret
Box 8312
104 20 Stockholm

Ansvarig för inhämtning av insamlade personuppgifter är fastighetskontorets dataskyddsombud som nås via vår telefonväxel eller e-post.

E-post: gdpr.fsk@stockholm.se
Telefonväxel: 08-508 27 000

Mer information om rättigheter och skyldigheter kring kameraövervakning finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se.