Hållbarhet

Fastighetskontoret ska på ett långsiktigt och hållbart sätt förvalta och utveckla Stockholm stads fastigheter. Vi ska erbjuda våra hyresgäster ändamålsenliga lokaler som utgör ett stöd för hyresgästerna att uppnå sina miljöåtaganden oavsett verksamhet.

Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar och användningen av kemikalier. Vår fordonspark består av hybrider samt rena elbilar. Vi arbetar med att klimatanpassa prioriterade fastigheter för att skydda byggnader och människor vid eventuella skyfall, ökade havsnivåer och extremtemperaturer. Vi tecknar gröna avtal med lämpliga hyresgäster för att gemensamt arbeta för miljöförbättringar. I vårt planerade underhåll ser vi även över möjligheten att utveckla ekosystemstjänster.

Ett hållbart byggande

I ny- och ombyggnadsprojekt arbetar vi för ett hållbart byggande genom att ställa krav på resursanvändning, avfallsplanering, kemikalier, transporter, ekosystemstjänster och klimatanpassning samtidigt som vi säkerställer en god innemiljö.

Öppna och säkra byggnader för alla

Förutom miljökraven arbetar vi med tillgänglighetsanpassning, barnkonsekvensanalyser samt trygghetsanpassning för att våra byggnader ska vara öppna och säkra för alla som arbetar i och besöker dem.

ISO-certifierad

Fastighetskontoret är certifierad enligt miljöledningssystemen
ISO 14 001, för att säkerställa ständig förbättring och få en extern verifiering av vårt arbete.