Fastighetskontorets energiarbete

Klimatfrågan är prioriterad för Stockholms stad, som har antagit ambitiösa mål för att minska växthusgasutsläppen och vid år 2040 vara en fossilbränselfri stad.

För att vi ska kunna uppfylla stadens energikrav och samtidigt säkerställa en god innemiljö ska alla om- och nybyggnadsprojekt följa våra projekteringsanvisningar för hållbart byggande.

Projekteringsanvisningar

Exempel på våra projektanvisningar är stadens anvisningar för LCC- (Livscykelkostnader, som är alla kostnader som är förknippade med vara, tjänst eller byggentreprenad.) och LCA- (Livscykelanalys, som är ett viktigt verktyg för att bedöma miljöpåverkan.) analys där hållbart byggande kräver en kombination av dessa två.

Energikrav

Enligt Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 ska energianvändningen minska med 10 procent, som motsvarar 10 GWh (gigawattimme), i stadens verksamheter fram till år 2020. Det är energisparmål som vi uppfyller genom energieffektiv om- och nybyggnad men framförallt genom energieffektivisering av det byggda beståndet.

Stockholms stads miljöprogram

Vid nybyggnad på stadens mark är energikravet, enligt Boverkets definition av byggnadens energianvändning, satt till 55 kWh/m² Atemp (invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden). Vid större ombyggnationer är energikravet satt till ett mål att minska den köpta energin för uppvärmning, kyla, fastighetsel och tappvarmvatten med 30 procent och där detta är möjligt ta sikte på 50 procent energibesparing.

Genomförda energisparprojekt och metoder

Energiprojekt i Stadshuset

Sedan invigningen 1923 har Stockholms stadshus varit ett av Stockholms främsta byggnadsverk. Stadshuset rymmer många typer av verksamheter samtidigt som det är en populär mötesplats för såväl stockholmare som turister. I byggnaden pågår kontinuerligt energisparprojekt som syftar till att förbättra inomhusklimatet och minska Stadshusets energibehov.

Stadshuset

Energikartläggning Tekniska nämndhuset

Vi har genomfört en energikartläggning av Tekniska nämndhuset, 40 000 kvadratmeter, med utgångspunkt från våra egna mallar och arbetsmetodik. Dessa kvalitetssäkrar arbetet och innebär att vi får tydliga resultat och enklare kan göra en uppföljning.

Kulturhuset Stadsteatern

Stockholms stads publika byggnader i city har under en stor del av året behov av både värme och kyla samtidigt. I Kulturhuset Stadsteatern kyls bland annat scener och teknikrum. Med en ny tekniklösning återvinns överskottsvärme på ett effektivt sätt helt utan värmepumpar samtidigt som kyla produceras.

Ny klimatsmart teknik värmeåtervinner spillvärme och kyler Kulturhuset Stadsteatern

Energiprojektet

Mellan 2010 och 2013 satsade staden 200 miljoner kronor på energieffektiviseringar i stadens mest energislukande fastigheter. Vi har genomfört åtgärder i totalt 74 byggnader. Exempel på byggnader som ingått i projektet är: Stadshuset, Oscarsteatern, Stadsbiblioteket, Rinkeby Folkets hus, Liljevalchs konsthall och Orionteatern.

Energisamordnare

I alla större om- och nybyggnadsprojekt tillsätter vi en energisamordnare, som har samordningsansvaret för att val av material, konstruktioner och installationer tillsammans uppfyller kravet på den färdiga byggnadens specifika energianvändning.

Vid om- och nybyggnation ska alla teknik- och systemval grundas på rangordningen

  • den aldrig använda energin
  • den återvunna energin
  • den förnyelsebara energin
  • den ändliga/köpta energin.

I första hand ska vi säkerställa husets ytterhölje och installationer med lågt energi- och effektbehov för att genom återvinning och förnyelsebara energikällor minimera behovet av köpt energi.

Förnyelsebar energi

Förutom energieffektivisering eftersträvar vi en utökad andel lokalt producerad förnyelsebar energi, framförallt genom installation av solceller på våra tak.
I samtliga ny- och ombyggnadsprojekt utreder vi möjligheten till installation av solenergi.

Förnyelsebar kylproduktion i Kulturhuset Stadsteatern

Stadens publika byggnader i city har under en stor del av året behov av både värme och kyla samtidigt. Med en ny tekniklösning återvinner vi överskottsvärme på ett effektivt sätt. Den upptagna överskottsvärmen kan både förvärma inkommande uteluft, samtidigt som uteluften kyler byggnadens kylsystem.

Ny klimatsmart teknik värmeåtervinner spillvärme och kyler Kulturhuset Stadsteatern

Hållbara Järva

Hållbara Järva pågick under 2010-2014. Projektet var Stockholms stads satsning på förnybar energi och solceller, som gjorde att Järva blev ett av Sveriges solcellstätaste områden.

Hållbara Järva

Energioptimering

I fastighetskontorets energigrupp pågår ett systematiskt drifts- och energioptimeringsarbete. Syftet är att säkerställa byggnadens funktion och anpassning till verksamhet.

För det kontinuerliga energieffektiviserings- och uppföljningsarbetet ska en energiplan innehållande en åtgärdslista upprättas per fastighet. Den kommer vara en naturlig del i vårt framtida energiuppföljningssystem. Planen uppdateras årligen i takt med att kontrollen över energianvändningen förbättras och vara den samlade kunskapen om hur vi ska spara energi i respektive byggnad. I planen kan resultatet från exempelvis myndighetsbesiktningar, energideklarationer eller energikartläggningar ingå. Såväl projekt, investeringskostnad och energibesparingspotential utgör därefter en naturlig del i verksamheten och vårt energimål.

Gröna avtal

Andelen gröna avtal ska öka för att förbättra samarbetet med hyresgäster inom hållbarhet. Arbetet utgår från vår rutin för gröna avtal.