Fastighetskontorets energiarbete

Klimatfrågan är prioriterad för Stockholms stad, som har antagit ambitiösa mål för att minska växthusgasutsläppen och vid år 2040 vara en fossilbränselfri stad.

Klimat och miljö

Som en av Europas främsta miljöstäder har Stockholms stad gjort klimat- och miljömässig hållbarhet till en integrerad del i alla verksamheter och styrdokument och arbetet har allra högsta prioritet.

Klimat och miljö

Rangordning

Vid om- och nybyggnation ska alla teknik- och systemval grundas på rangordningen,

  • den aldrig använda energin,
  • den återvunna energin,
  • den förnyelsebara energin,
  • den ändliga/köpta energin.

I första hand ska vi säkerställa husets ytterhölje och installationer med lågt energi- och effektbehov för att genom återvinning och förnyelsebara energikällor minimera behovet av köpt energi.

Förnyelsebar energi

Förutom energieffektivisering eftersträvar vi en utökad andel lokalt producerad förnyelsebar energi, framförallt genom installation av solceller på våra tak.
I samtliga ny- och ombyggnadsprojekt utreder vi möjligheten till installation av solenergi.

Energioptimering

I fastighetskontorets energigrupp pågår ett systematiskt drifts- och energioptimeringsarbete. Syftet är att säkerställa byggnadens funktion och anpassning till verksamhet.

För det kontinuerliga energieffektiviserings- och uppföljningsarbetet ska en energiplan innehållande en åtgärdslista upprättas per fastighet. Den kommer vara en naturlig del i vårt framtida energiuppföljningssystem. Planen uppdateras årligen i takt med att kontrollen över energianvändningen förbättras och vara den samlade kunskapen om hur vi ska spara energi i respektive byggnad. I planen kan resultatet från exempelvis myndighetsbesiktningar, energideklarationer eller energikartläggningar ingå. Såväl projekt, investeringskostnad och energibesparingspotential utgör därefter en naturlig del i verksamheten och vårt energimål.

Gröna avtal

Andelen gröna avtal ska öka för att förbättra samarbetet med hyresgäster inom hållbarhet. Arbetet utgår från vår rutin för gröna avtal.