Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifieringen hjälper till att säkerställa byggnadens kvalitet. Det är också ett viktigt hjälpmedel i vårt långsiktiga arbete mot hållbara och effektiva byggnader.

Miljöcertifiering av byggnader

Byggnader har stor miljöpåverkan, både i och med själva produktionen av byggnaden, i användning samt vid eventuell rivning. I syfte att bygga hållbart har flera olika certifieringssystem vuxit fram. En miljöcertifiering erbjuder ett tydligt ramverk att arbeta för en miljömässigt hållbar byggnad. Själva certifieringen eller märkningen inkluderar en tredjepartsgranskning vilket innebär att man får en kvalitetssäkring av det arbete som utförts och byggnadens miljöprestanda. Fastighetskontoret har valt att tillämpa miljöcertifieringen Miljöbyggnad vid nyproduktion samt i vissa fall av större ombyggnation.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svensk miljöcertifieringssystem som innefattar 16 olika indikatorer inom energianvändning, innemiljö och material. Syftet är att säkerställa att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön. Miljöbyggnad är utvecklat av Sweden Green Building Council och är anpassad för den svenska marknaden. Byggnaderna är verifierade mot tre olika nivåer (brons, silver, guld) och fastighetskontoret siktar alltid på minst nivå silver.

Sweden Green Building Council

För våra hyresgäster

Förutom att certifieringen säkerställer en miljömässigt hållbar byggnad, så finns det många fler fördelar som våra hyresgäster drar nytta av. Det handlar om ett bra inneklimat, med rätt temperaturer och ventilation, säkra radonhalter, tillräckligt med dagsljus, kontroll av legionella, fukt och säkra material. Hyresgäster drar även nytta av en effektiv energilösning i byggnaden.