Vår organisation

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare.

Organisation består av fastighetsdirektören, en stab och fyra avdelningar; Administrativa avdelningen, Fastighetsavdelningen, Projektavdelningen och Utvecklingsavdelningen. Fastighetskontoret har drygt 160 medarbetare och arbetet inom förvaltningen leds av fastighetsdirektören och avdelningscheferna (fastighetskontorets ledningsgrupp).

Fastighetsdirektör

Fastighetsdirektören är ansvarig för verksamheten mot fastighetsnämnden och har det övergripande ansvaret för ekonomi- och verksamhetsstyrning, nämnd- och ägarfrågor samt det övergripande resultatansvaret och ansvar för övergripande policy- och strategifrågor.

Anders Kindberg, fastighetsdirektör
E-post: anders.kindberg@stockholm.se

Staben

Staben är kontorets resurs inom områdena HR, kommunikation, interna utvecklingsfrågor och beslutsärenden till nämnd. Staben arbetar i första hand som strategiskt och operativt stöd till ledningen. I uppdraget ingår att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet inom områdena HR och kommunikation. Övergripande frågor som rör varumärke, vision och värdegrund och kontorets strategiska kompetensförsörjning ligger under staben.
I staben ingår följande funktioner: Förvaltningssekreterare, verksamhetsutvecklare, HR-enheten och Kommunikationsenheten.

Katja Rosenlind, förvaltningssekreterare
E-post: katja.rosenlind@stockholm.se

Erika Cederlöf, HR-chef
E-post: erika.cederlof@stockholm.se

Linda Laine, kommunikationschef
E-post: linda.laine@stockholm.se

Lars Björk, verksamhetsutvecklare
E-post: lars.a.bjork@stockholm.se

Anna Wahlström, verksamhetsutvecklare
E-post: anna.wahlstrom@stockholm.se

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen ansvarar för att utveckla och förvalta fastighetskontorets administrativa processer och rutiner. Det gäller områdena ekonomi, upphandling, verksamhetsplanering, kvalitet, IT, arkiv och registratur, strategiskt säkerhetsansvar och lokalservice. I uppdraget ingår att säkerställa att stödet, styrningen och utvecklingen sker på ett effektivt och enhetligt sätt, till nytta för hela kontoret och i överensstämmelse med stadens övergripande riktlinjer.
Avdelningen har fyra enheter: Ekonomienheten, Digitala stöd, Lokalservice och Upphandlingsenheten som ansvarar för förvaltningsövergripande frågor inom sina områden och funktioner.

David Lundqvist, avdelningschef
E-post: david.lundqvist@stockholm.se

Lena Lien, ekonomichef
E-post: lena.lien@stockholm.se

Olga Ekstam, enhetschef Digitala stöd
E-post: olga.ekstam@stockholm.se

Abdullah Eken, enhetschef Lokalservice
E-post: abdullah.eken@stockholm.se

Nils Wahlman, upphandlingschef
E-post: nils.wahlman@stockholm.se

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning av Stockholms stads fastigheter, i första hand av lokaler för stadens egna behov som till exempel kontorslokaler, brandstationer, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur. I uppdraget ingår även förvaltning av bostadsrätter för stadsdelarnas särskilda boenden och ansvaret för lokaluthyrning till privata förskolor. Fastighetsavdelningen förvaltar också natur- och friluftsområden utanför kommunens gränser.
Avdelningen har 6 enheter: Kundförvaltning 1 och 2, Teknisk förvaltning, Teknikspecialisterna, Fastighetsadministration och Driftenheten. Enheterna ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering, drift av fastigheter, uthyrning, energieffektivisering och miljöfrågor.

Carina Jonsson, avdelningschef
E-post: carina.jonsson@stockholm.se

Louise Rohmer, enhetschef Kundtjänst 1
E-post: louise.rohmer@stockholm.se

Tina Lindberg, enhetschef Kundtjänst 2
E-post: tina.lindberg@stockholm.se

David Vazquez Rico, enhetschef Teknisk förvaltning
E-post: david.vazquez.rico@stockholm.se

Jonas Fager, enhetschef Teknikspecialisterna och t.f. enhetschef Driftenheten
E-post: jonas.fager@stockholm.se

Ove Gustafsson, enhetschef Fastighetsadministration
E-post: ove.gustafsson@stockholm.se

Projektavdelningen

Projektavdelningen ansvarar för att genomföra fastighetskontorets underhålls- och investeringsprojekt. Arbetet sker på ett kostnadseffektivt sätt, i samverkan med berörda förvaltare, projektutvecklare och övriga funktioner på kontoret. Avdelningen är drivande i arbetet med kontorets projektprocess och projektverktyg. I uppdraget ingår att konkretisera vad som går att göra inom respektive fastighet.
Avdelningen har två enheter: Fastighet och Idrott, som ansvarar för ledning av byggprojekt från utredning och planering till genomförande.

Lars Björk, t.f. avdelningschef
E-post: lars.a.bjork@stockholm.se

Tove Carlsson, enhetschef Fastighet
E-post: tove.carlsson@stockholm.se

Ira Lagercrantz, enhetschef Idrott
E-post: ira.lagercrantz@stockholm.se

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningens uppdrag är att strategiskt utveckla beståndet i syfte att i framtiden nå en mer ändamålsenlig förvaltning som speglar fastighetsnämndens uppdrag. På utvecklingsavdelningen finns kompetens inom planfrågor, värdering och transaktion, utredning i tidiga skeden, juridik, antikvariska värden samt miljö- och hållbarhetsaspekter. I avdelningens uppdrag ingår förvärv och försäljningar av fastigheter samt styrning av kontorets hållbarhetsarbete.
Avdelningen har två enheter: Utredningsenheten och Transaktionsenheten.

Jonas Uebel, avdelningschef samt enhetschef Transaktionsenheten
E-post: jonas.uebel@stockholm.se

Jesper Sjöberg, enhetschef Utredningsenheten
E-post: jesper.sjoberg@stockholm.se